Obsah

Mateřská škola

Uzavření MŠ Kočička  od 1.3.2021 až do odvolání !!

Zápis dětí

Informace o zápisu dětí a kritéria pro přijetí

na školní rok 2021/2022

Zápis dětí (PŘÍJEM VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ) proběhne v budově MŠ Kočička Kočí.

Zápisy se konají v období od 2 - 16.května 2021.

 

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsobem:

- do datové schránky školy, ID aby3c9w,

- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, ms.kocicka@seznam.cz,

- poštou (rozhodující je datum podání na poštu), MŠ Kočička Kočí, Kočí 98, 53861 Kočí,

- osobním podáním ve škole, po předchozí domluvě na tel. 739 301 026, příjem žádostí bude 6.května 2021.

 

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

 

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze  imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikakaci.

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné  předškolní vzdělávání. 

 

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě.

Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do MŠ dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dítěte a pouze po předchozí telefonické dohodě, kdy si domluvíme hodinu Vaší návštěvy k zápisu.

 

U zápisu nutno doložit:

1. Žádost o přijetí dítěte do MŠ (žádost viz. níže)

2. Kopie rodného listu dítěte

3. Kopie očkovacího průkazu

4. Občanský průkaz zákonného zástupce

Bez obdržení podepsané Žádosti s výše uvedenými doklady nemůže být přijímací řízení zahájeno!

kočička

Kontakty na MŠ:

ředitelka: p. Dana Smekalová

tel:: 739 301 026

vedoucí školní jídelny: p. Lucie Novotná

mobil: 778 523 108

 

Mateřská škola Kočička Kočí, okres Chrudim
Kočí 98
538 61 Kočí

mail: ms.kocicka@seznam.cz

web: http://www.ms-koci.cz/

IČ: 712 94 724

č.ú. 107 - 813 294 0287 / 0100

 

  • MŠ Kočička Kočí je příspěvkovou organizací - zřizovatelem je Obec Kočí.
  • Právní subjektivitu má od 1.9.2014.
  • Jedná se o školku s jídelnou pro max. 28 dětí.