Navigace

Obsah

VAK Chrudim - II. Etapa rekonstrukce VSVČ

Typ: ostatní
pod chrudimkouVAK Chrudim spouští II. Etapu rekonstrukce VSVČ

VAK Chrudim spouští II. etapu rekonstrukce VSVČ

 

Je všeobecně známo, že společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. (dále VAK Chrudim) je vlastníkem vodohospodářské infrastruktury převážně na území okresu Chrudim. Provozovatelem tohoto majetku je na základě nájemní smlouvy z roku 2006 Vodárenská společnost Chrudim, a.s., která je odpovědná za bezproblémové zásobování obyvatelstva pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod, stejně jako další činnosti s provozováním vodohospodářské infrastruktury spojené.

 

VAK Chrudim jako vlastník infrastruktury přímo nezajišťuje žádné služby související s dodávkou pitné vody nebo odvádění vod splaškových směrem k obyvatelům nebo jiným právním subjektům. Jeho povinností je, mimo jiné, dohlížet na činnost provozovatele ve smyslu kontroly, jak je nakládáno s jeho majetkem. Mimo to plní všechny povinnosti vyplývající z nejrůznějších zákonných ustanovení. Za pronájem infrastruktury provozovatele hradí vlastníkovi sjednané nájemné, z kterého je převážně hrazen další rozvoj a obnova celé infrastruktury (v překladu tedy obnova veřejných vodovodů (nikoliv přípojek), zdrojů vody, úpraven, čerpacích stanic, vodojemů, kanalizací, přečerpávacích stanic, čistíren odpadních vod a další). Stav majetku je průběžně sledován. Po vzájemné dohodě mezi vlastníkem a provozovatelem jsou, s ohledem k finančním prostředkům, nastaveny priority obnovy.

 

V roce 2020 tak mimo jiné společnost VAK Chrudim zahájila I. etapu rekonstrukce části Vodárenské soustavy Východní Čechy (dále VSVČ), která je v jejím majetku. Pro upřesnění se jednalo o rekonstrukci výtlaku z Podlažic do vodojemu ve Slatiňanech. Tento výtlak délky cca 11 km byl vybudován z ocelového potrubí o průměru 50 cm a do provozu byl uveden v roce 1968. Vlastní rekonstrukce proběhla bezvýkopově metodou DynTec. Zjednodušeně řečeno se jednalo o „zatažení“ nového plastového potrubí přes redukci do původního ocelového potrubí. Díky vlastnostem materiálu, z kterého bylo nové potrubí vyrobeno, došlo po uvolnění tažných sil k „přimknutí“ nového potrubí ke starému.

 

Stěžejní část rekonstrukce byla úspěšně dokončena v září 2021, celé dílo pak bylo předáno v listopadu 2021(po dokončení terénních úprav a předání veškeré požadované dokumentace). Mimo finančních prostředků společnosti VAK Chrudim se na této akci významnou částí formou dotací podílelo Ministerstvo zemědělství ČR (dále MZe ČR) a na rekonstrukci přispěl i Pardubický kraj.

 

Spolu s přípravou I. etapy rekonstrukce přivaděče současně VAK Chrudim připravoval i II. etapu rekonstrukce (byla zpracována projektová dokumentace, podána žádost o dotaci na MZe ČR, vysoutěžen zhotovitel, …). Rozhodnutí MZe ČR o poskytnutí dotace na realizaci II. etapy, které bylo společnosti VAK Chrudim doručeno počátkem listopadu 2021, umožní její realizaci.

 

Podle plánu by stavební práce měly být odstartovány v březnu 2022 a dokončeny v roce 2024. Přesto, že délka trasy potrubí plánovaného k rekonstrukci ve II. etapě je kratší, než v případě I. etapy, bude realizace mnohem složitější. V úseku mezi vodojemem Slatiňany a vodojemem Na Skřivánku má potrubí průměr 70 cm, dále pak směrem na Pardubice (k vodojemu v Mikulovicích) má průměr 60 cm. Další komplikací je fakt, dodávka pitné vody spotřebitelům musí zůstat po celou dobu rekonstrukce zachována. Z toho důvodu budou na „překlenutí“ úseků určených k rekonstrukci vybudovány dočasné „suchovody“. Krátkodobé výpadky v dodávkách vody spotřebitelům mohou nastat pouze v době přepojování stávajícího potrubí na „suchovody“ a zpět. Časově je stavba náročná i z toho důvodu, že před zprovozněním „suchovodů“ nebo nově rekonstruované části potrubí bude muset být provedena řada manipulací a zkoušek (zajištění těsnosti potrubí, jeho proplach a dezinfekce, zkouška nezávadnosti pitné vody v potrubí apod.). Po splnění všech předepsaných úkonů může být příslušná část vodovodního potrubí napojením na síť využívána k dodávce pitné vody. Stejně jako v případě realizace první etapy spoléháme na perfektní spolupráci vlastníka, provozovatele a zhotovitele.

 

Vedení společnosti VAK Chrudim si je vědomo možných komplikací, které mohou vzniknou občanům oblasti Chrudimska v souvislosti s II. etapou rekonstrukce přivaděče VSVČ. Je třeba si však uvědomit, že případné krátkodobé omezení menší části obyvatel může zamezit daleko větším problémům velké části obyvatelstva, pokud by byly dodávky pitné vody přerušeny (a s velkou pravděpodobností i opakovaně) z důvodu závažných poruch na potrubí.

 

Předem se tak omlouváme za určitá nutná krátkodobá omezení, ke kterým během realizace II. etapy rekonstrukce může dojít a žádáme všechny dotčené spoluobčany o trpělivost a schovívavost. Naší snahou bude Vás všechny průběžně prostřednictvím médií informovat o průběhu této náročné rekonstrukce, včetně plánovaných odstávek z důvodu přepojování potrubí. Aktuální informace budou zveřejněny i na našem webu www.vakcr.cz.

 

    

Mgr. Ivo Doskočil                                                                 MVDr. Ivan Jeník

ředitel společnosti                                                                  předseda představenstva

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.                                   Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

 

 

 

     

 

 


Vytvořeno: 31. 1. 2022
Poslední aktualizace: 31. 1. 2022 17:33
Autor: Správce Webu